Call us directly: +46 708 858585

Novelty Quests enhet för konsulttjänster motsvarar stegen för att “tillämpa och förädla” i kunskapsutvecklingscykeln. Här använder vi modellerna och verktygen från forsknings- och marknadsanalysfunktionerna för direkt tillgång för våra partners. Bulken av vårt arbete ligger i att förstå hur våra partners omgivning och miljö fungerar för att kunna föreslå så professionella rekommendationer som möjligt för hur våra partners kan dra nytta av våra upptäckter. Vi ser varje konsultprojekt som ett tillfälle att lära, förfina och vidareutveckla våra modeller för att förbättra användningen av dem.

Novelty Quest fokuserar på två nyckelområden – innovationsledning och digitalisering – och erbjuder tjänster för varje nödvändigt steg för att införa och underhålla kärnprocesser hos våra partners.

NQ konsulttjänsternas logik
Novelty Quest erbjuder tjänster för att hjälpa våra partners att utvecklas inom våra specialistområden. Vi arbetar enligt en modell där vi värderar, planerar och inför innovations- och digitaliseringsprocesser genom att mäta nuvarande mognadsgrad, sätta en strategi mot en framtida vision, och sen definiera en konkret implementeringsplan för transformation gentemot visionen. Samtliga aktiviteter genomförs alltid i nära samarbete med våra partners för att säkra maximal precision i leveransen.

BASANALYSTJÄNSTER

Assessment Services

För att bedöma en partners prestationsnivå inom något av våra områden så nyttjar vi gediget framforskade metoder för att mäta mognadsgraden i organisationen ur alla relevanta aspekter. Mätresultaten jämförs sedan med globala best practices (där 1 betyder att man saknar allt och 5 betyder anpassning till alla best practices inom området) för att belysa vilka områden som är eftersatta och behöver mer uppmärksamhet. Denna aktivitet visualiserar gapet mellan nuvarande läge och ett hypotetiskt optimalt läge.

STRATEGITJÄNSTER

Strategy-services_news-item

Så snart det finns ett mätbart utgångsläge att starta från så undersöker vi i vilken riktning utvecklingen ska drivas. Kreativt arbete med marknadsanalyser och framsynsfunktioner resulterar i en vision för partnern som ska fungera som ett ledsagande ljus genom en visionär strategi som sätter en riktning för organisationen. Strategin kommer att innehålla alla nödvändiga riktlinjer för organisationens förväntade drömläge om 3-5 år och en beskrivning av de mål som ska nås samt de aktiviteter som ska genomföras för att komma dit.

PLANERINGSTJÄNSTER

Planning-services_news-item

För att kunna uppnå de uppsatta strategiska målen så skapar vi sedan gemensamt en detaljerad handlingsplan. Handlingsplanen beskriver faserna i implementeringen, hur de korrelerar, vilka kriterier som gör att vissa faser bör prioriteras över andra, under vilken tidshorisont de ska implementeras, vilka delar av organisationen som ska arbeta med dem, osv och täcker normalt 3-4 års transformationsarbete. Ofta behövs ett antal förstudier för att bena ut detaljerna i planen.

OPERATIVA TJÄNSTER

Operational-services_news-item

Novelty Quest bistår också med support för transformationen då vi erbjuder ett fullt tjänstebatteri genom ett bredd nätverk av partners. Detta tjänstebatteri är omfattande, solitt, flexibelt och säkerställer den med anpassade lösning för varje partner. De operativa tjänsterna är grunden i våra partners utveckling och erbjuds med syftet att förbättra de områden som har mätts i basanalysen och som utpekats för förbättring i visionen och strategin.

Bar-separator_1000px

KONTAKTA OSS FÖR ATT FÅ VETA MER