Call us directly: +46 708 858585
<span>Förstå</span> vår verksamhetsidé

Förstå vår verksamhetsidé

<span>Undersök</span> våra tjänster

Undersök våra tjänster

<span>Nyttja</span> vår kunskap

Nyttja vår kunskap

Kontakt

0708-85 85 85
08:00 - 17:00

Prenumerera på våra inlägg via epost

Ange din epostadress för att få uppdateringar om nya artiklar via epost.

Vår verksamhetsidé – vad är vår drivkraft?

Novelty Quest är ett renodlat kunskapsföretag. Allt vi gör kretsar kring ny kunskap i alla dess former, men vad vi mest av allt föredrar är perfekt destillerad kunskap som bidrar till vidare förståelse om nya saker och som resulterar i nya fenomen. För att säkerställa sådana resultat är metoder för att säkra kvalitet (validitet och reliabilitet) extremt viktiga, både i fråga om informationens urval och hur den tolkas. Ju bättre datakvalitet och processen för att analysera data, desto bättre resultat. Det är så den här världen fungerar…

Det vi gör på Novelty Quest är att vi strävar efter att skapa och strukturera tidigare oupptäckta koncept. Vi acklimatiserar sedan dessa koncept till särskilda miljöer och vi summerar och paketerar sedan denna nya kunskap för nya målgrupper så att de kan förstå dem och absorbera dem. Vi beskriver denna kunskapsutvecklingscykel så här:
NQ affärslogik

Upptäckt

Det är vår djupaste tro att det alltid kommer att finnas nya områden att upptäcka, så därför är vi på ett evigt uppdrag efter nyheter. Vi är exploatörer som längtar efter att vara pionjärer av nya oupptäckta koncept och vi är helhjärtat dedikerade detta syfte. Vi försöker att nå dessa mål konstant och outtröttligt lateralt tänkande – genom att alltid ifrågasätta det som är och aldrig förutsätta för mycket. Det är detta sätt att återuppfinna varje ögonblick är det som ger oss namnet Novelty Quest!

Tillämpning

Att undersöka och upptäcka är vår stora glädje, men det är bara halva nöjet om man inte får uppleva värdet av att se det det förverkligas. Vi fullkomligt älskar introducera ny kunskap i nya miljöer och se det värde den nya kunskapen tillför i den nya miljön, och det är samtidigt anmärkningsvärt värdefullt för oss eftersom det ger oss nya perspektiv på den tillförda kunskapen och därför förbättrar den ytterligare.

Spridning

När kunskap ska tillämpas så förutsätts kunskapsmäklaren vara ordentligt sofistikerad i det tillämpade ämnet. Men för att åstadkomma nya upptäckter i samhället så måste ny kunskap också dissemineras för att ta fart. Därför så behöver kunskap som är skapad genom upptäckt och förbättrad genom tillämpning blir delikat förpackad och spridd till allmänheten på praktiska vis. När ny kunskap har blivit disseminerad och har vunnit acceptans av den breda allmänheten, så har en ny era etablerats, vilket i sin tur ger behov av nya upptäckter.

Att arbeta tillsammans med Novelty Quest har gett oss solid och precis expertis inom innovationsledning och vi transformerar nu vår organisation för att springa ifrån våra konkurrenter.

Innovationsstrateg vid en stor svensk organisation

quote_2

Detta är det vi gör, det vi älskar, och det som ger våra liv mening. Så hur tillämpar vi detta en helt vanlig dag..?

Våra tjänster – det som gör oss nyttiga!

För att kunna leverera enligt denna uppfyllande vision så är vi “tvungna” att strukturera våra aktiviteter i ett meningsfullt format där vi kan skapa kunskap, tillämpa kunskap, förädla kunskap och disseminera kunskap tillsammans med partners som drar nytta av att tillgå denna kunskap. Som en följd av detta så har vi organiserat vår verksamhet enligt följande modell.
NQ tjänstelogik
Genom denna modell har vi möjlighet att genomföra kunskapsskapandet i enlighet med den kunskapsutvecklingscykel som nämnts ovan. Låt oss vidare förklara hur vi tillämpar denna struktur.

Novelty Quest Forskningstjänster

research
Den kunskapsskapande delen av kunskapsutvecklingscykeln – a.k.a. “Upptäckt” – består av två sektioner uppdelade efter sina perspektiv i forskningsagendan. Marknadsanalysfunktionen representerar observationsfasen deduktiv forskningslogik och kartlägger den nuvarande verkligheten, medan forskningsfunktionen representerar resten av den vetenskapliga processen att föreslå en teori, konstruera testbar hypotes, studera och testa hypotesen, och sedan att dra slutsatser med syfte att skapa nya modeller.

Novelty Quests enhet för marknadsanalys
Novelty Quests enhet för marknadsanalys strävar efter att analytiskt förstå och tolka befintliga marknader. Här genomför vi strategiska marknadsundersökande funktioner för att förståelse av rådande marknadskoncept. Dessa är sedan analyserade efter best practices för att förse våra partners med träffsäkra och tidsenliga rekommendationer.

Novelty Quests enhet för forskning
research digital
Novelty Quests forskningsenhet har långsiktigt strategisk innovationsagenda med syftet att utveckla nya modeller. Detta är vår renodlade upptäcktsfunktion. Här använder vi främst en deduktiv forskningsinriktning genom att skapa futuristiska modeller baserat på resultaten hos enheten för marknadsanalys och sedan tillämpa dem, utvärdera dem, förädla dem och paketera dem baserat på vetenskaplig metodik. De resulterande modellerna är – när det är tillämpbart – sedan paketerade som konsulttjänster och verktyg för att säkerställa marknadstillgänglighet.

Majoriteten av våra forskningsprojekt genomförs i samarbete med våra partners och ledande universitet och forskningsinstitut. På det sättet så kan vi säkerställa vetenskaplig kvalitet medan vi säkrar direkt tillgång till resultat för våra partners.

Novelty Quest Konsulttjänster

consulting
Novelty Quests konsultenhet representerar “tillämpa och förädla”-delen av kunskapsutvecklingscykeln. Här använder vi modeller och verktyg från forsknings- och marknadsanalysfunktionerna för direkt applicering hos våra partners. Bulken av vårt arbete är att förstå våra partners miljö och hur deras verksamhet fungerar för att kunna ge professionella rekommendationer för hur våra partners bäst kan vara betjänta av våra upptäckter. Vi ser varje konsultprojekt som ett tillfälle att lära, förfina och vidareutveckla våra modeller för att förbättra användningen av dem.

Novelty Quest fokuserar på två nyckelområden – innovationsledning och digitalisering – och erbjuder tjänster för varje steg som behövs för att införa och underhålla en nyckelprocess hos våra partners. Novelty Quest arbetar efter en modell att mäta, planera och införa innovations- och digitaliseringsprocesser genom att först mäta nuvarande mognadsgrad, sätta en strategi för en framtida vision, och sen definiera en konkret införandeplan för att transformera verksamheten mot den uppsatta visionen. Novelty Quest levererar sedan också stöd för hela transformationen då vi erbjuder ett fullt servicebatteri genom ett brett partnernätverk. Vårt servicebatteri är flexibel och säkerställer bäst anpassade lösning för respektive partner.

Novelty Quest Utbildningstjänster

education
Novelty Quests utbildningsenhet utvecklar undervisningsprogram för att sprida den kunskap som är skapad och förfinad i de tidigare stegen i kunskapsutvecklingscykeln. Utbildningsprogrammen är framtagna för att utveckla kunskapsnivåerna hos våra partners. De kombinerar akademisk teori med praktiska erfarenheter för att erbjuda kompetens som är färdig att applicera för varje relevant roll i våra partners organisationer.

education

Genom att absorbera resultaten från forsknings- och marknadsanalysfunktionerna så kan våra partners vara försäkrade att våra utbildningar är grundade i både teori och praktik och vi garanterar att samtliga program är vetenskapligt valida, tematiskt träffsäkra, framtidssäkrade, marknadsorienterade, och anpassade till nuvarande och framtida best practices. Genom förfiningsfiltret hos konsultenheten så kan vi också garantera att våra program är praktiskt validerade, direkt applicerbara, hands-on och flexibla. Genom våra samarbeten med ledande affärsskolor så kan vi också lova top-of-the-line undervisningskvalitet integrerat med teoretisk höjd och praktisk tillämpning.

Alla våra program är sammansatta av moduler och kan skräddarsys enligt alla kompetensbehov från en tjugominuters onlinevägledning på ett specifikt tema till ett yrkeshögskoleprogram som täcker samtliga teman. Novelty Quest samarbetar med flera ledande affärsskolor och universitet både i att leverera utbildningsprogram och för att garantera kvalificerad certifiering för våra partners och studenter.